TOP Matic

e-mail: info@topmatic.cz, web: www.topmatic.cz


TOP Matic

Technický popis

Automatické modulární čerpací zařízení AMPM TOPMATIC je tvořeno:

 • speciálním kontejnerem řady 1CC dle ISO o vnějších rozměrech 6,058 x 2,438 x 2,591 m s vestavěnou nádrží (např. kubická 10 500 l – pracovní objem 9 975 l a integrální o provozním objemu 21 830 l)
 • speciálním kontejnerem řady 1DD o rozměrech 2,991 x 2,438 x 2,438 m ( agregát je umístěn vedle kontejneru, rychlost výdeje je max.do 80 l/min., provozní objem nádrže 5 500 l)
 • vyrovnávacím rámem
 • plnicím a výdejním zařízením umístěným přímo v kontejneru
 • modulem řízení a dohledu
 • zastřešením manipulační plochy s osvětlením
 • pojezdovou a manipulační vozovkou (popř. úkapovým platem) s integrovanou čističkou zachycující možné úkapy PHM při plnění nádrže vozidla

Speciální kontejner je základním nosičem – přepravním obalem. Zároveň tvoří záchytnou jímku pro případ netěsností nádrže nebo potrubí a uzavřený prostor chráněný samočinným hasicím zařízením.

Nádrže o shora uvedených provozních objemech lze v případě dvou produktů (benzín, nafta) v libovolném poměru předělit. V případě potřeby lze skladovací objem zvýšit nádrží v přídavném kontejneru o dalších 15 608 l ( provozní objem). Vnitřní prostor kontejneru je nepřetržitě monitorován čidly úniku kapaliny v provedení ATEX. Při úniku kapaliny je signál z čidel ihned přenášen pomocí GSM do centrály, nebo do servisního střediska a stanice se automaticky odstaví z provozu a vypne. Stanice řady AMPM nejsou mobilní, ale ve vyprázdněném stavu jsou přemístitelné (neslouží pro přepravu PHM). Vyrovnávací rám zajišťuje vyrovnání terénních nerovnosti v místě umístění speciálního kontejneru. Plnění PHM je zajištěno modulem plnění, uloženým uvnitř kontejneru a obsahujícím armatury pro připojení plnícího (popř. rekuperačního) potrubí k externímu zdroji PHM (automobilové cisterně). Ke stáčecí (připojovací) armatuře lze připojit standardní autocisterny na PHM, v případě benzínu pouze s rekuperací. Stanice AMPM je standardně bez plnícího čerpadla, její nádrž je tudíž doplňována čerpadlem autocisterny dodavatele PHM. Stanici AMPM lze však alternativně vybavit i přídavným stáčecím čerpadlem uvažuje-li se s možností, že autocisterny dodavatelů PHM nejsou takovým čerpadlem vybaveny. Výdej PHM je zajištěn modulem výdeje, uloženým uvnitř kontejneru. Modul obsahuje monoblok výdejního čerpadla, měřicí jednotku, výdejní armatury a potrubí. Výdejní armatury jsou tvořeny výdejní hadicí včetně výdejní pistole, indikátorem průtoku PHM a závěsem výdejní pistole. Dle typu PHM je výdejní hadice a výdejní pistole opatřena rekuperací par.

Stání dopravních prostředků pro čerpání PHM z přemístitelné čerpací stanice AMPM umožňuje manipulační plocha - pojezdová vozovka (technické řešení je chráněno patentem). Průjezd přes tuto plochu zajišťují šikmé nájezdy. V manipulační ploše je umístěna dvoustupňová čistička ropných produktů – např. úkapů, které mohou vzniknout při plnění. Stav znečištění filtrů čističky je dálkově monitorován. V případě zanesení filtrů 1. stupně je upozorněn správce stanice, který musí zajistit jejich výměnu. Do této doby plní funkci čističky filtry 2. stupně. Manipulační plocha je nové technické řešení, dle zákona č. 311/2006 Sb., které plní současně funkci záchytné jímky. Ochranu zákazníků před nepříznivým počasím a současně osvětlení pojezdové vozovky poskytuje střešní konstrukce. Stanice AMPM ke svému provozu potřebuje napětí 230V/50 Hz. V případě nedostupnosti el. proudu, lze pohon stanice zajistit pomocí přídavného agregátu.

Mezi nádrží a kontejnerem je prostor, který umožňuje vizuální kontrolu nádrže. V tomto prostoru jsou umístěna čidla dolní meze výbušnosti, která reagují na výskyt výbušných výparů při případném úniku ropných látek. Je-li dosaženo nastavené hranice dolní meze výbušnosti, čidlo automaticky vypne celou stanici a je zahájeno automatické odvětrávání vnitřního prostoru kontejneru (mezi nádrží a kontejnerem). Po poklesu této koncentrace na bezpečnou hranici se AMPM opět automaticky zapne. V meziprostoru je rovněž umístěno samočinné hasicí zařízení Fire Jack®, jehož spuštění je nezávislé na provozu stanice AMPM a zdroji el. proudu.

Veškeré vstupy do stanice jsou opatřeny kontaktními čidly a nepřetržitě monitorovány přes řídicí elektronickou jednotku. Při otevření kteréhokoliv otvoru je AMPM okamžitě automaticky odstaven z provozu. Výjimkou je pouze plnění nádrže, které se provádí na základě identifikační karty dodavatele PHM - i v tomto případě je výdej PHM ze stanice odstaven. Servisní víka modulu elektroniky a hydrauliky jsou navíc opatřeny zámky.

Při neoprávněném násilném vniknutí do stanice AMPM (otevření AVMPM bez identifikační karty dodavatele PHM nebo servisní organizace) je okamžitě vyhlášen poplach - signál o napadení je zaslán na místo určené provozovatelem (dispečink, policie apod.).

Stanici AMPM lze na přání zákazníka vybavit kamerovým, monitorovacím systémem. Vzhledem ke skutečnosti, že od samého počátku byl systém AMPM konstruován jako bezobslužný, jsou veškeré materiály, které jsou ve styku s vnějším prostředím provedeny v úpravě odolné vůči vandalismu.

Popis procesu komunikace obecně

Automatické modulární čerpací zařízení AMPM TOPMATIC je konstruováno jako automatické zařízení, která svému uživateli poskytuje veškeré potřebné informace v systému on-line. V případě většího počtu stanic může uživatel síť AMPM monitorovat, nastavovat parametry a shromažďovat finanční údaje vznikají při bezhotovostních platbách.

Software je nastaven tak, aby svému uživateli automaticky hlásil veškeré jím požadované a nastavené informace, ( např. na mobilní telefon či do řídícího střediska) Zajišťuje také automatický návoz PHM. Při prodeji PHM je možnost nastavení různých cen pro jednotlivé skupiny zákazníků či odběratelů. Software umožňuje výstup dat do účetnictví, nebo do různých zvolených statistických sestav a požadovaných hlášení pro Ministerstvo průmyslu a obchodu - zákon č. 311/2006 Sb.

Výdej nebo prodej PHM se provádí bezhotovostním způsobem pomocí elektronických bezkontaktních, čipových karet tzv. identifikačních karet ( pro oblast vnitřního výdeje PHM ), nebo elektronických peněženek,( např. při prodeji PHM jiným firmám, provozům či zaměstnancům). Variantně je možno AMPM doplnit o modul zajišťující provoz na bankovní, platební karty.

Elektronickou peněženku vydává správce sítě, který zajišťuje její nabíjení, tj. předplacení odběru PHM klientem. K jejich nabití (při prodeji) na částku požadovanou klientem slouží soubor technického a programového vybavení, který je souhrnně zahrnut pod názvem nabíječ karet. Karta může být také debetní, kdy úhrada za odběr PHM probíhá následně, a to na základě vystavení faktury. Při odběru PHM je klient průběžně informován na displeji o množství a ceně odebraného objemu PHM a o finančním zůstatku na elektronické peněžence. Údaje o čerpání může provozovatel kontrolovat také prostřednictvím internetu, obdobně jako u mobilních operátorů.

Plnění PHM do nádrže automatu z autocisterny, probíhá obdobným způsobem jako výdej PHM. Hladina nádrže PHM je on-line monitorována řídícím systémem s možností oznámení nastavené minimální hladiny dodavateli PHM, tím i zajištění automatického návozu. (možnost zaslání SMS na mobilní telefon operátora či dodavatele o nutnosti doplnění PHM). Při plnění se dodavatel identifikuje správcem vydanou bezkontaktní čipovou kartou. Údaje o provedeném návozu jsou bezprostředně přenášeny ke správci sítě AMPM a současně jsou zaznamenány do čipové karty dodavatele PHM.

Veškeré informace, změny a zásahy do AMPM jsou archivovány a zpracovávány databázovým systémem správce. Tento systém je základním prostředkem řízení, údržby, zpracování a archivace technologických a finančních informací. Systém je nepřetržitě v provozu na serveru správce celé sítě Automatického modulárního čerpacího zařízení AMPM TOPMATIC.

Požadavky na sítě

Propojení s PC je možné přes WiFi, GPRS nebo přímo kabelem. Doporučujeme systém WiFi nebo GPRS. Je to systémové a z hlediska provozu stanice také bezpečné řešení. Nevzniká tím problém s mechanickým zajištěním zásuvky Ethernetu. Software pro vyhodnocení je na bázi Windows s možností exportu do souborů ve formátu CSV, XLS, TXT, dle přání zákazníka.

Stavební náročnost

Automatické modulární čerpací zařízení AMPM TOPMATIC je nutno umístit na zpevněnou plochu - betonový povrch, zámková dlažba, betonové panely aj. Stavební úpravy terénu jsou závislé od místa instalace. Pokud je stanice umístěna na zpevněnou plochu v blízkosti el.přípojky 230 V, jsou stavební úpravy téměř nulové.

Prostor potřebný k umístění AMPM je závislý na rozměrech kontejneru, velikosti manipulační pojezdové vozovky a zastřešení.

 • Velikost kontejneru řady 1CC dle ISO: délka 6,058 x šířka 2,438 x výška 2,591 m
 • Velikost kontejneru řady 1DD dle ISO : délka 2,991 x šířka 2,438 x výška 2,438 m
 • Velikost manipulační pojezdové vozovky: šířka dle typu (osobní 3,20 m, nákladní 4,66 m) x délka dle typu (osobní 7, 50 m, nákladní 6, 77 m, 9, 36 m).
 • Výška celé střešní konstrukce: pro osobní vozy 5, 15 m, pro nákladní vozy 6,35 m.
 • Maximální průjezdná výška: pro osobní vozy 3,20 m, pro nákladní vozy 4,20 m.

 

Kontakt
 
    TOPMATIC ENERGY s.r.o.
    Rooseveltova 584/9
    602 00 Brno
    IČ: 049 65 272
 
    Obchodní oddělení:
    David Blaschke
    tel: +420 724 780 554
             +420 542 13 55 55
 
    Vedení společnosti:
    Pavel Ondráček
    tel: +420 721 50 30 50
 
Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies