TOP Matic

e-mail: info@topmatic.cz, web: www.topmatic.cz


TOP Matic

Certifikace

Automatické modulární čerpací zařízení AMPM TOPMATIC je jako celek celosvětově patentována a certifikována. Je zařazena jako výrobek - dle "Závazné informace o sazebním zařazení zboží" vydané Ministerstvem financí GŘ cel dne 28.04.2000. Jedná se o výrobek pro samoobslužný prodej kapalin - pohonných hmot.

Automatické modulární čerpací zařízení AMPM TOPMATIC je zatříděn v jednotné klasifikaci produktů , odpisová skupina 2.

Komplexní posouzení bezpečnosti celého automatu výdeje kapalin a shodu s platnými předpisy ČR a EU provedl FTZÚ, který je jediným zkušebním ústavem v ČR, zabývajícím se zařízeními používanými v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento prestižní státní ústav je akreditován pro celou EU a jeho rozhodnutí v oblasti bezpečnosti jsou uznávána v celé EU a respektována i v ostatních částech světa. FTZÚ náš bezobslužný výrobek jeden a půl roku zkoušel, zkoumal, posuzoval jeho bezpečnost a shodu s předpisy platnými v ČR. Po vstupu do EU i s předpisy platnými v EU.

Na základě těchto zkoušek pak zařízení, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů certifikoval podle Směrnice 94/9/EC a vydal ES-certifikát.

Označení CE na stanoveném výrobku dle § 13 odst.3 zákona č. 22/1997 Sb. vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky, stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují.

Na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu jsme požádali rozhodující státní orgány o jejich stanovisko k bezpečnosti našeho výrobku. Všechny tyto státní orgány,( např. Ministerstvo vnitra, GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstvo životního prostředí, tehdejší Český úřad bezpečnosti práce), vydaly k provozu AMPM souhlasná stanoviska. AMPM je konstruován jako bezobslužný, jeho konstrukce i bezpečnost je nadstandardně technicky řešena. V automatu výdeje kapalin jsou použita špičková technologická zařízení, z nichž některá se v nedávné minulosti používala jen v kosmickém průmyslu. Je zde použito i několik ryze českých patentů a vynálezů.

Požární bezpečnost vnitřního prostoru čerpací stanice je nadstandardně zajištěna samočinným hasicím, aerosolovým zařízením FIRE JACK®. Přemístitelná čerpací stanice byla konstruována v souladu s požadavky ČSN 65 0202 - „Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice“, jejímž zpracovatelem je již zmíněný FTZÚ Ostrava - Radvanice. Zařízení bylo rovněž konstruováno v souladu s novelizovanou ČSN 65 0201 - „Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“..

Vnitřní prostor kontejneru s nádrží a hydraulikou, s nebezpečím výbuchu par hořlavých kapalin, je speciálním konstrukčním řešením, schváleným FTZÚ. Prostor pro elektroniku je bezpečně oddělen od ostatního zařízení umístěného v kontejneru.

V prostoru s nebezpečím výbuchu jsou instalována pouze zařízení vyhovující požadavkům podle NV č. 23/2003 Sb., evropské Směrnice 94/9/EC. Technické požadavky na zařízení, ochranné systémy určené pro použití v tomto prostředí mají tzv. ATEX.

I když se nejedná o stavbu, ale o výrobek, bude pro každou jednotlivou instalaci zpracováno požárně bezpečnostní řešení, v němž se detailně posoudí požadavky předpisů PO na již konkrétní instalaci zařízení, včetně posouzení odstupových a bezpečnostních vzdáleností. Stanoví se druh potřebné provozní dokumentace požární ochrany apod. Toto požárně bezpečnostní řešení bude projednáno s územně příslušným HZS. Splněním těchto požadavků je přemístitelná čerpací stanice plně v souladu s předpisy požární ochrany, zejména s požadavky zákona ČNR č. 133/1985 Sb., O požární ochraně, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., O požární prevenci i ČSN řady 73 08., týkajících se požární bezpečnost staveb a ČSN na ně navazujících. Stanovisko „nemá námitek“ bylo vydáno Ministerstvem vnitra generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Kontakt
 
    TOPMATIC ENERGY s.r.o.
    Rooseveltova 584/9
    602 00 Brno
    IČ: 049 65 272
 
    Obchodní oddělení:
    David Blaschke
    tel: +420 724 780 554
             +420 542 13 55 55
 
    Vedení společnosti:
    Pavel Ondráček
    tel: +420 721 50 30 50
 
Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies